• 085 76 00 598

Klachtenregeling

Artikel 1 – Definities en reikwijdte

 1. De organisatie: Nijhuis Beveiliging
 2. De klager: degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij de gedraging van de organisatie
 3. Een gedraging: het handelen of nalaten van de organisatie of haar medewerkers
 4. De beklaagde: de organisatie tegen wiens gedraging door een klager een klaagschrift is ingediend
 5. Een klaagschrift: een schriftelijke klacht tegen een gedraging van de beklaagde

Artikel 2 – Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op de behandeling van klachten over gedragingen van Nijhuis Beveiliging en haar medewerkers.

Artikel 3 – Wijze van indienen

 1. Een klager of een gemachtigde kan een klacht indienen bij de directeur van de organisatie die de gedraging verricht heeft.
 2. Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat tenminste:
  1. De naam en het adres van de klager
  2. De datum
  3. Een omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt
  4. De gronden waarop de klager bezwaar maakt
 3. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de vereisten, stelt de directeur van de organisatie de klager hiervan op de hoogte en nodigt uit het verzuim binnen twee weken te herstellen.
 4. Indien klager het verzuim niet herstelt, wordt de klacht niet in behandeling genomen.

Artikel 4 – Indieningstermijn

De termijn voor het indienen van een klaagschrift bedraagt zes weken vanaf de datum waarop de gedraging heeft plaatsgevonden.

Artikel 5 – Kosteloze behandeling

Aan de behandeling van een klaagschrift zijn geen kosten verbonden.

Artikel 6 – Ontvangstbevestiging

De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst van het klaagschrift een bevestiging van ontvangst.

Artikel 7 – Ministerie van Justitie

De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst van de klacht een kopie van het klaagschrift aan de Directie Bestuurszaken van het Ministerie van Justitie.

Artikel 8 – Mondelinge behandelingsprocedure

 1. De directeur onderzoekt de klacht en nodigt de klager uit voor een persoonlijk onderhoud.
 2. De directeur hoort de klager en kan tevens inlichtingen bij derden inwinnen.

Artikel 9 – Schriftelijke behandelingsprocedure

 1. Indien de klager niet gehoord wenst te worden, volgt een schriftelijke behandeling van de klacht.
 2. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de eisen van artikel 3, wordt het klaagschrift niet in behandeling genomen.

© Nijhuis Beveiliging | Realisatie Boks.